Στη σελίδα αυτή παρουσιάζεται ένα γενικό πλάνο της διδακτέας ύλης. Η ύλη είναι χωρισμένη σε ενότητες ανά εβδομάδα. Σε κάθε ενότητα δίνεται μια γενική περιγραφή καθώς και το πεδίο εφαρμογών στην επιστήμη του Μηχανολόγου & Αεροναυπηγού Μηχανικού.

 1. Ψηφιοποίηση της Πληροφορίας
  Αρχικά γίνεται μια εισαγωγή στα αριθμητικά συστήματα και το πώς αυτά χρησιμοποιούνται στην Πληροφορική και τη Μηχανολογία. Γίνεται μια ανασκόπηση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται σήμερα για την ψηφιακή αναπαράσταση δεδομένων, καθώς και τη μετατροπή αναλογικών μεγεθών σε ψηφιακά.
  Πεδίο εφαρμογών: 
  Λήψη μετρήσεων με συστήματα Analog-to-Digital, κωδικοποίηση εικόνας και ήχου, επεξεργασία δεδομένων κτλ.
 2. Ψηφιακά Συστήματα. Περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται η Ψηφιοποίηση της Πληροφορίας (Εβδομάδα 1) σε επίπεδο Hardware. Παρουσιάζονται μέθοδοι για την ανάλυση και το σχεδιασμό ψηφιακών συνδιαστικών κυκλωμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην απλοποίηση ψηφιακών κυκλωμάτων με υπολογιστικό τρόπο.
  Πεδίο εφαρμογών: 
  Σχεδιασμός και κατασκευή αυτοσχέδιων κυκλωμάτων και διατάξεων, Απλοποίηση συνδυαστικών κυκλωμάτων (μείωση κατασκευαστικού κόστους) κτλ.
 3. Προγραμματισμός. Γίνεται μια εισαγωγή στον προγραμματισμό. Παρουσιάζονται διάφορες τεχνικές προγραμματσιμού και αλγοριθμικής ανάλυσης, σαν βάση για το μάθημα "Προγραμματισμός Η/Υ" του 2ου εξαμήνου.