Θέματα 2019-2020

Θεματικό πεδίο: Ανάλυση Συνθέτων Κατασκευών

 • NEW: Μοντελοποίηση και Πειραματική Διερεύνηση Θραυστομηχανικής Συμπεριφοράς Συνθέτων Υλικών σε συνεργασία με την της Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ).
  To βασικό τμήμα της εργασίας περιλαμβάνει αναλυτική/αριθμητική μοντελοποίηση της διάδοσης ρωγμής σε αεροναυπηγικά σύνθετα υλικά θερμοσκληρυνόμενης και θερμοπλαστικής μήτρας υπό καταπόνηση τύπου Ι (opening mode), τύπου ΙΙ (shear mode) και μεικτού τύπου (mixed mode). Αντικειμενικός σκοπός της μοντελοποίησης είναι η πρόβλεψη της αντίστασης σε διάδοση ρωγμής (fracture toughness) για κάθε τύπο καταπόνησης και υλικό. Επιπλέον, η εργασία περιλαμβάνει συμμετοχή σε κατασκευή πλακών από σύνθετα υλικά και εκτέλεση πειραμάτων θραυστομηχανικής σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα ASTM στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ). Συνεπώς, είναι απαραίτητη η παρουσία στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ για διάστημα 4 μηνών.
  Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να αποστείλουν e-mail εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνοδευόμενο από σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αναλυτική βαθμολογία στον κ. Σαραβάνο, θα προτιμηθούν φοιτητές του τομέα εφαρμοσμένης μηχανικής.
 • Σχεδιασμός και Κατασκευή πύργου πτώσης  (drop tower) για τη μελέτη κρούσεων για τη μέτρηση και ταυτοποίηση δύναμης, ταχύτητας & ενέργειας κρούσης και αξιολόγηση πειραματικών αποτελεσμάτων. Σπουδαστική και διπλωματική
 • Πειραματικός και αναλυτικός/αριθμητικός προσδιορισμός κρούσεων σφαιριδίων πάγου και χαλάζης σε άκαμπτες και εύκαμπτες συνθέτες πλάκες. Σπουδαστική και διπλωματική

hailstone

 • Αριθμητική ανάλυση αεροπορικού container από σύνθετα υλικά που υπόκεινται σε κρουστικά φορτία. Σπουδαστική ή Διπλωματική
 • Αριθμητική ανάλυση με χρήση πεπερασμένων στοιχείων πλεκτών (woven) συνθέτων υλικών σε συνθήκες στατικής και δυναμικής φόρτισης, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο αντιπροσωπευτικού κελίου (unit cell approach). Σπουδαστική και Διπλωματική
 • Πειραματική και αναλυτική μελέτη της επίδρασης της συχνότητας  και της θερμοκρασίας πάνω στην δυναμική απόσβεση συνθέτων υλικών (Glass/Εpoxy, Carbon/Epoxy). Σπουδαστική και Διπλωματική

Θεματικό πεδίο: Έλεγχος Δομικής Ακεραιότητας (Structural Health Monitoring, SHM)

 • Δυναμική ανάλυση πτέρυγας και ρότορα ανεμογεννήτριας με ύπαρξη δομικών βλαβών. Εφαρμογή windturbineστην ανίχνευση βλαβών. Διπλωματική
 • Παραμετρική διερεύνηση της δυναμικής συμπεριφοράς δοκών από σύνθετα υλικά με διαστρωματική αποκόλληση (delamination). Προσδιορισμός της θέσης κατά το πάχος, του τύπου και του μήκους τους διαδιδόμενου κύματος. Διερεύνηση της παρουσίας επαφής μεταξύ των αποκολλημένων επιφανειών. Η εργασία περιλαμβάνει (1) Προσομοιώσεις ΠΣ, (2) Πειραματική μελέτη.  Σπουδαστική και Διπλωματική


delaminatedplate

 • Διάγνωση και χαρακτηρισμός κρούσης σε σύνθετες πλάκες με πιεζοηλεκτρικούς διεγέρτες και αισθητήρες. Σπουδαστική ή Διπλωματική
 • Ανάλυση και Διάγνωση λυγισμού σε σύνθετες δοκούς και πλάκες. Σπουδαστική ή Διπλωματική

Θεματικό πεδίο: Ευφυή & Αυτοπροσαρμοζόμενα Υλικά/Κατασκευές

 • Αναλυτική και πειραματική μελέτη της δυναμικής απόσβεσης υλικών κράματος μνήμης (SMA). Σπουδαστική ή Διπλωματική
 • Μοντελοποίηση, μελέτη και βελτιστοποίηση κατάλληλων διατάξεων διεγερτών για τον ενεργό έλεγχο ταλαντώσεων σε αεροπορικές κατασκευές. Πειραματική επιβεβαίωση. Σπουδαστική και Διπλωματική
 • Σχεδιασμός αυτοπροσαρμοζόμενης δομής και συστήματος ελέγχου καμπυλότητας αεροτομής με διεγέρτες κράματος μνήμης σχήματος. Αριθμητική προσομοίωση με τη μέθοδο ΠΣ και πειραματική μελέτη. Σπουδαστική και Διπλωματική
 • Αναβάθμιση πειραματικής διάταξης χαρακτηρισμού κραμάτων μνήμης σχήματος σε συνθήκες συνδυασμένης θερμικής και μηχανικής φόρτισης: σχεδιασμός και αξιολόγηση πειραματικών αποτελεσμάτων. Σπουδαστική και Διπλωματική
 • Ανάκτηση και διάχυση ενέργειας (energy harvesting) με τη χρήση ευφυών πιεζοηλεκτρικών αισθητηρίων σε ταλαντευόμενα δομικά στοιχεία. Εφαρμογές σε αεροπορικές κατασκευές και πτερύγιο ανεμογεννήτριας. Θεωρητική μελέτη και πειραματική επιβεβαίωση.  Σπουδαστική και Διπλωματική
 • Ενεργή απομόνωση διάδοσης ταλαντώσεων από μια κατασκευή σε μια άλλη, με εφαρμογή στη μείωση διάδοσης ταλαντώσεων από κινητήρα αεροσκάφους στην άτρακτο. Θεωρητική μελέτη και πειραματική επιβεβαίωση. Σπουδαστική και Διπλωματική