1. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου οι φοιτητές παρακολουθούν σειρά εργαστηριακών ασκήσεων. Για κάθε άσκηση παραδίδουν αντίστοιχες αναφορές είτε ατομικά είτε σε ομάδες των δυο ατόμων. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των εργασιών υπολογίζεται κατά 20% στον τελικό βαθμό.
  2. Η τελική εξέταση αποτελείται από δυο μέρη:
    • Πρακτικό μέρος: Διαξάγεται στο Υπολογιστικό Κέντρο με χρήση υπολογιστή. Γίνεται ατομικά και έχει διάρκεια περίπου 30 λεπτά. Η βαθμολογία υπολογίζεται κατά 16% στον τελικό βαθμό.
    • Θεωρητικό μέρος: Διεξάγεται στο Αμφιθέατρο χωρίς χρήση υπολγιστή. Γίνεται ατομικα και έχει διάρκεια περίπου 2 ώρες. Η βαθμολογία υπολογίζεται κατά 64% στον τελικό βαθμό.
    • Σημείωση: Αν κάποιος δεν επιθυμεί να προσέλθει σε κάποια εξέταση, μπορεί να συμμετέχει στην άλλη, αλλά ο βαθμόςτου μέρους που δεν εξετάστηκε θα θεωρηθεί ίσος με μηδέν.
  3. Στις εξετάσεις έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν όσοι φοιτητές έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο με μια (το πολύ) απουσία.
  4. Ο βαθμός των εργαστηριακών ασκήσεων κατοχυρώνεται. Όσοι φοιτητές τα παρακολούθησαν επιτυχώς, αλλά απέτυχαν στην τελική εξέταση, δεν χρειάζεται να παρακολουθήσουν πάλι τα εργαστήρια ή να παραδώσουν ασκήσεις.
  5. Ο βαθμός της τελικής εξέτασης ΔΕΝ κατοχυρώνεται. Αν κάποιος δεν καταφέρει να συγκεντρώσει συνολικό βαθμό μεγαλύτερο του 5, στην επόμενη εξεταστική περίοδο θα πρέπει να εξεταστεί και στο πρακτικό και στο θεωρητικό μέρος.

Για τους φοιτητές που εγγράφηκαν πριν το 2009 δεν υπάρχει υποχρέωση παρακολούθησης του εργαστηρίου. Η βαθμολογία τους προκύπτει 80% από το θεωρητικό μέρος και 20% από το πρακτικό. Η διευκόλυνση αυτή υπάρχει λόγω της αλλαγής διδάσκοντα και πρόκειται να καταργηθεί.