• Θέμα: Matlab II
  • Ημερομηνία Διεξαγωγής: 11/12/2017 (Ομάδα Ε: 13/12/2017)
  • Ημερομηνία Παράδοσης: 22/12/2017 (Ομάδα Ε: 24/12/2017) 14/1/2018 (για όλες τις ομάδες)