• Θέμα: Unix/Linux
  • Ημερομηνία Διεξαγωγής:
    • Ομάδες Α-Δ: 13/11/2017
    • Ομάδα Ε: 15/11/2017 (στη μικρή αίθουσα)
  • Ημερομηνία Παράδοσης:
    • Ομάδες Α-Δ: 24/11/2017
    • Ομάδα Ε: 26/11/2017