Εισαγωγή στους Η/Υ
ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2019-2020

Τα εργαστήρια Εισαγωγής Η/Υ ξεκινούν στις 14/10/2019 με τις ΟΜΑΔΕΣ Γ και Δ