1. Γενίκευση της Μεθόδου ΠΣ σε τρισδιάστατα Προβλήματα

 • Εισαγωγή - Τρισδιάστατο πρόβλημα συνεχούς μέσου
 • Μεταβαλλόμενη μορφή των εξισώσεων ισορροπίας – Η Μέθοδος των μετατοπίσεων
 • Μέθοδος Galerkin
 • Ολική και τοπική προσέγγιση-Συναρτήσεις Μορφής
 • Διακριτό σύστημα εξισώσεων ισορροπίας
 • 2. Τρισδιάστατα Στοιχεία

  • Μέθοδοι επίλυσης απλών διακριτών συστημάτων - εξισώσεις ισορροπίας
  • Παρατηρήσεις
  • Μονοδιάστατα συνεχή συστήματα

  3.  Δισδιάστατα στοιχεία για ανάλυση δοκών και πλαισίων - Ειδικά (γενικευμένα) στοιχεία

  • Εισαγωγή
  • Ανάλυση Δοκών (Beam Structures)
   • Στοιχεία τέλειας κάμψης (κλασσική κάμψη)
   • Στοιχεία με διάτμηση
  • Ανάλυση κατασκευών πλαισίου (Frame structures)

  4. Τρισδιάστατα Στοιχεία για λεπτότοιχες κατασκευές - Στοιχεία ανάλυσης αεροναυπηγικών κατασκευών

  • Πλάκες (Plates)
   • Στοιχεία τέλειας κάμψης (κλασσική κάμψη)
   • Στοιχεία με διάτμηση
  • Κελύφη (Shells)

  5. Μη-γραμμική Ανάλυση Κατασκευών

  • Εισαγωγή
  • Σταδιακή (Incremental) μεταβαλλόμενη μορφή των εξισώσεων κίνησης
  • Μέθοδοι επίλυσης μη-γραμμικών εξισώσεων
  • Ανάλυση με μη-γραμμικά υλικά

  6. Ανάλυση Κατασκευών με μεγάλες μετατοπίσεις και αρχικές τάσεις

  • Γεωμετρική μη-γραμμικότητα
  • Γραμμικός λυγισμός
  • Μη-γραμμικός λυγισμός

   

  Βιβλία (Σύστημα Εύδοξος):

  • Χ. Προβατίδης Πεπερασμένα Στοιχεία στην Ανάλυση Κατασκευών», 2015
  • Τσαμασφύρος και Θεοτόκογολου, “Η Μέθοδος των Πεπερασμένων Στοιχείων”,
   Αθήνα 1994.

  Συνιστώμενα Βιβλία (εκτός του συστήματος Εύδοξος):

  • Zienkiewicz O. C., “The Finite Element Method”, 3rd Edition, Mc Graw Hill, 1985.
  • Bathe K.-J., “Finite Element Procedures”, Prentice Hall, 1996.

  Εργαστηριακές Ασκήσεις:

  • Στατική Ανάλυση επίπεδου & κυλινδρικού panel (NASTRAN).
  • Ανάλυση δοκού σε κάμψη και διάτμηση (Matlab)
  • Mη-γραμμική ανάλυση επίπεδου & κυλινδρικού panel (NASTRAN)

  Βαθμολογία - Αξιολόγηση:

  Τελική Εξέταση (50%)

  Εργαστηριακές Ασκήσεις (50%)

  Επίλυση και Παράδοση Ασκήσεων (Επιβράβευση +10%)