Βιβλίo Μαθήματος

  • Τσαµασφύρος και Θεοτόκογολου, "Η Μέθοδος των Πεπερασµένων Στοιχείων", Αθήνα 1994.

Άλλα Συνιστόμενα Βιβλία

  • Zienkiewicz O. C., “ The Finite Element Method”, 3rd Edition, Mc Graw Hill, 1985.
  • Bathe K.-J., “Finite Element Procedures”, Prentice Hall, 1996.