Ανασκόπηση γραμμικής άλγεβρας

 • Διανύσματα και Μητρώα
 • Γραμμικά συστήματα
 • Λύση γραμμικών συστημάτων
 • Εισαγωγή

Διακριτά και Συνεχή συστήματα

 • Μέθοδοι επίλυσης απλών διακριτών συστημάτων - εξισώσεις ισορροπίας
 • Παρατηρήσεις
 • Μονοδιάστατα συνεχή συστήματα

Εξισώσεις για λύση του προβλήματος

 • Μεταβαλλόμενες (Ενεργειακές) μορφές εξισώσεων ισορροπίας
 • Συναρτήσεις μορφής
 • Τοπική Προσέγγιση – Η έννοια του πεπερασμένου στοιχείου
 • Σύνθεση διακριτού συστήματος εξισώσεων ισορροπίας
 • Συνοριακές συνθήκες
 • Προβλήματα μετάδοσης θερμότητας
 • Δισδιάστατα αξονικά στοιχεία (Truss elements)

Περιστροφή

 • Εφαρμογή συνθηκών στήριξης & περιορισμών
 • Συναρμολόγηση του διακριτού συστήματος εξισώσεων ισορροπίας
 • Υπολογισμός τάσεων
 • Δισδιάστατα Στοιχεία Παραμορφώσιμου Σώματος - Γενίκευση της Μεθόδου ΠΣ

Μεταβαλλόμενες μορφές των εξισώσεων ισορροπίας

 • Μέθοδος διακριτοποίησης
 • Συναρτήσεις Μορφής
 • Τετράπλευρα στοιχεία (Quadrilaterals)
 • Τριγωνικά στοιχεία

Ισοπαραμετρικά Στοιχεία

 • Αριθμητική Ολοκλήρωση Gauss
 • Ισοπαραμετρικός Μετασχηματισμός

Δισδιάστατα Προβλήματα Πεδίου

 • Δισδιάστατο πρόβλημα μετάδοσης θερμότητας

Υπολογιστική εφαρμογή της Μεθόδου των ΠΣ

 • Εισαγωγή Δεδομένων (Προεπεξεργασία)
 • Σύνθεση μητρώων και φορτίων
 • Υπολογισμός παραμορφώσεων και τάσεων
 • Παρουσίαση αποτελεσμάτων
 • Eφαρμογή της Μεθόδου ΠΣ στον Σχεδιασμό