Για όλους τους Φοιτητές από το 4ο έως το 9o Έτος

 • Είναι Υποχρεωτική η Παρακολούθηση των Εργαστηρίων (άπαξ) για συμμετοχή στην Τελική Εξέταση.
 • Ο βαθμός των εργαστηριακών ασκήσεων και οι παρουσίες κατοχυρώνονται.
 • Όσοι φοιτητές απέτυχαν στην τελική εξέταση, δεν χρειάζεται να παρακολουθήσουν πάλι τα εργαστήρια ή να παραδώσουν ασκήσεις.
 • Η βαθμολογία υπολογίζεται ως:
  • 4 Εργαστηριακές Ασκήσεις - Εφαρμογή Πακέτου ΠΣ (20%)
  • Τελική Εξέταση 80%

Υπόλοιποι επί πτυχίω φοιτητές (10ο έτος και άνω)

 • Δεν είναι υποχρεωτική Παρακολούθηση των Εργαστηρίων για συμμετοχή στην Τελική Εξέταση
 • Η βαθμολογία υπολογίζεται ως:
  • Τελική Εξέταση 100%