Π.Σ. για Ανάλυση Κατασκευών
Σχετικά με την Εργαστηριακή Άσκηση 2

Ανακοινώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης της αναφοράς για τη 2η Εργαστηριακή Άσκηση είναι η 17η Μαΐου 2018.

Επίσης, λόγω ασυμφωνίας τμήματος του κειμένου της εκφώνησης με τα δεδομένα που δίνονται στους Πίνακες, η εκφώνηση έχει ενημερωθεί και έχει αναρτηθεί εκ νέου. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα που δίνονται στους αντίστοιχους πίνακες είναι ορθά.