Εισαγωγή στην Δυναμική Ανάλυση

 •  Συνεχή και Διακριτά Συστήματα
 •  Μορφές δυναμικής απόκρισης

Συστήματα 1 βαθμού ελευθερίας (SDOF) - Ανασκόπηση

 •  Ταλάντωση με απόσβεση
 •  Ελεύθερη Ταλάντωση
 •  Αρμονική Ταλάντωση – Απόκριση Συχνότητας
 •  Μεταβατική (Τransient) Απόκριση

Μέθοδοι Επίλυσης & Εξισώσεις Κίνησης σωμάτων συνεχούς μέσου και κατασκευών

 •  Εξίσωση κύματος σε ράβδο, συσχέτιση συχνότητας – κυματικού αριθμού, σχέσεις διασποράς
 •  Ελεύθερη ταλάντωση ράβδου

Η μέθοδος ΠΣ σε Προβλήματα Δυναμικής Κατασκευών

 •  Εξισώσεις κίνησης
 •  Μητρώα μάζας και δυναμικής απόσβεσης

Δυναμική Απόκριση Φυσικών (Συντηρητικών) Συστημάτων πολλών βαθμών ελευθερίας

 •  Ελεύθερη Ταλάντωση
 •  Ιδιοτιμές – Ιδιομορφες, Φυσικό Νόημα
 •  Ιδιότητες Ιδιομορφών
 •  Αρμονική Ταλάντωση – Απόκριση Συχνότητας
 •  Μεταβατική (Transient) Απόκριση σε Αυθαίρετη Δυναμική Διέγερση

Μέθοδοι Υπολογισμού Ιδιοτιμων-Ιδιομορφών

Ανάλυση με Υπέρθεση Ιδιομορφών και μέθοδοι μείωσης της τάξης του δυναμικού συστήματος

 •  Μετασχηματισμός και επίλυση στον μορφικό χώρο
 •  Μείωση τάξης συστήματος στον μορφικό χώρο
 •  Μέθοδοι συμπύκνωσης των δυναμικών εξισώσεων στον φυσικό χώρο

Μη-συντηρητικά συστήματα πολλών βαθμών ελευθερίας με απόσβεση

 •  Αναλογική (Proportional) Απόσβεση
 •  Αυθαίρετη Απόσβεση

Ανάλυση Μεταβατικής Απόκρισης με χρονική ολοκλήρωση

 •  Άμεση (Explicit) Ολοκλήρωση
 •  Έμμεση (Implicit) Ολοκλήρωση

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών Συνεχούς Μέσου: Δοκοί και Πλάκες

 •  Εξισώσεις Κίνησης
 •  Συνοριακές συνθήκες, ελεύθερη ταλάντωση

Πρακτικά Προβλήματα και Πειραματικές Διατάξεις