Η Παράδοση της εργασίας θα γίνει στο τέλος του εξαμήνου.