Στη σελίδα αυτή παρουσιάζεται ένα γενικό πλάνο της διδακτέας ύλης. Η ύλη είναι χωρισμένη σε ενότητες ανά εβδομάδα. Σε κάθε ενότητα δίνεται μια γενική περιγραφή καθώς και το πεδίο εφαρμογών στην επιστήμη του Μηχανολόγου & Αεροναυπηγού Μηχανικού.

 1. Ψηφιοποίηση της Πληροφορίας
  Αρχικά γίνεται μια εισαγωγή στα αριθμητικά συστήματα και το πώς αυτά χρησιμοποιούνται στην Πληροφορική και τη Μηχανολογία. Γίνεται μια ανασκόπηση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται σήμερα για την ψηφιακή αναπαράσταση δεδομένων, καθώς και τη μετατροπή αναλογικών μεγεθών σε ψηφιακά.
  Πεδίο εφαρμογών: 
  Λήψη μετρήσεων με συστήματα Analog-to-Digital, κωδικοποίηση εικόνας και ήχου, επεξεργασία δεδομένων κτλ.
 2. Ψηφιακά Συστήματα. Περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται η Ψηφιοποίηση της Πληροφορίας (Εβδομάδα 1) σε επίπεδο Hardware. Παρουσιάζονται μέθοδοι για την ανάλυση και το σχεδιασμό ψηφιακών συνδιαστικών κυκλωμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην απλοποίηση ψηφιακών κυκλωμάτων με υπολογιστικό τρόπο.
  Πεδίο εφαρμογών: 
  Σχεδιασμός και κατασκευή αυτοσχέδιων κυκλωμάτων και διατάξεων, Απλοποίηση συνδυαστικών κυκλωμάτων (μείωση κατασκευαστικού κόστους) κτλ.
 3. Ψηφιακά Συστήματα Υπολογιστών.
  Οι γνώσεις που αποκτήθηκαν στις προηγούμενες ενότητες συνδυάζονται και περιγράφεται το πώς από τα απλά κυκλώματα καταλήγουμε στους ισχυρούς υπολογιστές. Σκοπός είναι η κατανόηση των λειτουργιών και δυνατοτήτων που προσφέρουν οι σύγχρονες υπολογιστές.
  Πεδίο εφαρμογών: 
  Εκτίμηση απαιτήσεων και κατάλληλη επιλογή υπολογιστικού συστήματος, Κατανόηση προδιαγραφών υλικού κτλ
 4. Λειτουργικά Συστήματα Ι.
  Περιγράφεται φιλοσοφία των πιο δημοφιλών λειτουργικών συστημάτων (Windows, Unix, Linux) καθώς και πώς υλοποιούν ουσιώδεις λειτουργίες, όπως η διαχείριση μνήμης, η διαχείριση διεργασιών, ο χρονοπρογραμματισμός του επεξεργαστή κτλ.
  Πεδίο εφαρμογών:
  Επιλογή κατάλληλου λειτουργικού συστήματος για συγκεκριμένες εφαρμογές.
 5. Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ.
  Η διδασκαλία επικεντρώνεται στις μεθόδους αποθήκευσης που χρησιμοποιούν τα σύγχρονα λειτουγικά συστήματα. Γίνεται εκτανής αναφορά στις μεθόδους που ακολουθούνται, καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειωνεκτήματα κάθε μεθόδου. Στόχος είναι η εξοικείωση με συστήματα τύπου unix, τα οποία (ακόμα) δεν υπάρχουν σε ευρεία χρήση.
  Πεδίο εφαρμογών:
   
  Διαχείριση υπολογιστικού συστήματος σε Admistrative Level, Χρήση εξειδικευμένων εφαρμογών που δεν υπάρχουν σε windows κτλ
 6. Προγραμματισμός. 
  Γίνεται μια εισαγωγή στον προγραμματισμό. Παρουσιάζονται διάφορες τεχνικές προγραμματσιμού και αλγοριθμικής ανάλυσης, σαν βάση για το μάθημα "Προγραμματισμός Η/Υ" του 2ου εξαμήνου.
  Πεδίο εφαρμογών: 
  Δημιουργία προσωπικών εφαρμογών ανάλυσης, σχεδιασμός τεχνικού λογισμικού, επιλογή αλγορίθμου επίλυσης προβλημάτων κτλ.
 7. Δίκτυα & Επικοινωνίες.
  Γίνεται εκτενής αναφορά στις σύγχρονες τεχνικές δικτύωσης υπολογιστών, τα τοπικά δίκτυα και το internet.
  Πεδίο εφαρμογών: 
  Δικτύωση υπολογιστών, Χρήση συστημάτων παράλληλης επεξεργασίας και κατανεμημένης υπολογιστικής ισχύος κτλ.
 8. Εφαρμογές.
  Γίνεται παροσυίαση διαφόρων εφαρμογών που χρειάζονται καθημερινά σε ένα Μηχανολόγο Μηχανικό. Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν από απλούς επεξεργαστές κειμένου μέχρι σύνθετα προγράμματα αναπαράστασης δεδομένων και οπτικοποίησης αποτελεσμάτων