Η σελίδα περιέχει πληροφορίες για τα μαθήματα, την ύλη και την εξέλιξη των εργαστηριακών ασκήσεων κατά την διάρκεια της διδασκαλίας τους, και ταυτοχρονα υποβοηθεί την επικοινωνία μεταξύ των φοιτητών και των διδασκόντων.

Γενικά

Το μάθημα εισάγει τις βασικές αρχές διαδικαστικού προγραμματισμού Η/Υ, κάνοντας χρήση της γλώσσας C. Η επιλογή της C βασίστηκε στην ευρεία διάδοσή της, καθώς και την ευελιξία της κατά την επίλυση προβλημάτων και την ανάπτυξη πραγματικών εφαρμογών. Μετά από μια σύντομη επισκόπηση της γλώσσας, δίνεται έμφαση στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη αρθρωτών (modular) προγραμμάτων, τους τύπους δεδομένων, τις δομές ελέγχου ροής προγράμματος, τις συναρτήσεις, και τη διαχείριση αρχείων. Επίσης, το μάθημα καταπιάνεται με βασικά θέματα αλγορίθμων και δομών δεδομένων, ενώ γίνεται μια πρώτη εισαγωγή στη φιλοσοφία του αντικειμενοστραφούς (object-oriented) προγραμματισμού.

Στόχοι

Οι στόχοι του μαθήματος είναι πολλαπλοί. Περιλαμβάνουν την απόκτηση δεξιοτήτων στην επίλυση προβλημάτων με διαδικαστικό τρόπο (μέσω προγραμματισμού), την ανάπτυξη αλγοριθμικής σκέψης, τη θεμελίωση βασικών αρχών προγραμματισμού, αλγοριθμικών τεχνικών και δομών δεδομένων, τη σχεδίαση, υλοποίηση, εκτέλεση και αποσφαλμάτωση προγραμμάτων, την αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων και τέλος, την εκμάθηση μιας υψηλού επιπέδου γλώσσας προγραμματισμού. Τα παραπάνω αποτελούν βασικά εφόδια για ένα μηχανικό, και θα σας βοηθήσουν κατά τη συνέχεια των σπουδών σας στο Τμήμα.