Υπάρχει δυνατότητα εκπόνησης Σπουδαστικής, Διπλωματικής είτε ενιαίας Σπουδαστικής-Διπλωματικής. Η εκταση και το περιεχόμενο της εργασίας καθορίζεται σε συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους φοιτητές.

 • Μοντελοποίηση / Προγραμματισμός
  1. Μοντελοποίηση κρούσης σε κατασκευές τύπου sandwich για τη μελέτη διαστρωματικής αποκόλλησης και κατάρρευσης του πυρήνα της κατασκευής.
  2. Προγραμματισμός κριτηρίων αστοχίας για σύνθετα υλικά σε επίπεδο τρισδιάστατης ελαστικότητας.
  3. Προγραμματισμός προϋπάρχουσας διαστρωματικής αποκόλλησης σε σύνθετα υλικά και ανάλυση με χρονικά φασματικά πεπερασμένα στοιχεία.
  4. Στατική/Δυναμική ανάλυση πτέρυγας ανεμογεννήτριας με πεπερασμένα στοιχεία.
 • Πειραματική Μελέτη / Προγραμματισμός
  1. Ενεργός/Παθητικός έλεγχος ταλάντωσης ατράκτου αεροσκάφους με τη χρήση πιεζοηλεκτρικών διεγερτών και αισθητήρων.
  2. Ενεργός/Παθητικός έλεγχος ταλαντώσεων κινητήρα αεροσκάφους σε συνθήκες σταθερής ταχύτητας.
 • Παρακολούθηση Δομικής Ακεραιότητας (SHM)
  1. Εφαρμογή μη-γραμμικών υπερήχων για τη διάγνωση βλάβης σε πάνελ από σύνθετα υλικά. (πειραματικό)

Παλιότερα θέματα (Διαθέσιμα σε όσους φοιτητές ενδιαφέρονται).

Στα παρακάτω θέματα μπορούν να εκπονηθούν περισσότερες από μια εργασίες. Ο συμβολισμός (Σ)/(Δ) υποδηλώνει τη δυνατότητα εκπόνησης είτε Σπουδαστικής είτε Διπλωματικής Εργασίας, ενώ το (Σ)+(Δ), υποδηλώνει τη δυνατότητα εκπόνησης ενιαίας εργασίας για Σπουδαστική & Διπλωματική.

 1. Ανάλυση Συνθέτων Κατασκευών (Composite Structures Analysis)
  • Σ+Δ Ανάλυση (Στατικής ή Δυναμικής) γραμμικής Συμπεριφοράς μεγάλων Πτερυγίων & Ρότορα Ανεμογεννητριών (10ΜW) με Πεπερασμένα Στοιχεία.
  • Σ+Δ Ανάλυση μη-γραμμικης Συμπεριφοράς μεγάλων Πτερυγίων & Ρότορα Ανεμογεννητριών (10ΜW) με Πεπερασμένα Στοιχεία.
  • Σ+Δ Ανάλυση κρούσης σε πλάκες, κελύφη από σύνθετα υλικά.
  • Σ+Δ Συμμετοχή στην ανάπτυξη ειδικών πεπερασμένων στοιχείων.
 2. Έλεγχος Δομικής Ακαιρεότητας (Structural Health Monitoring)
  • Σ+Δ Διάγνωση βλάβης σε μεταλλικά δοκίμια με και χωρίς επιθέματα επισκευής. Αναλυτικός και πειραματικός προσδιορισμός κυματικής απόκρισης με πιεζοηλεκτρικούς διεγέρτες και αισθητήρια.
  • Σ+Δ Διάγνωση βλάβης σε σύνθετες δοκούς με συνδέσμους. Αναλυτικός και πειραματικός προσδιορισμός κυματικής απόκρισης με πιεζοηλεκτρικούς διεγέρτες και αισθητήρια.
  • Σ+Δ Διάγνωση κρούσης σε σύνθετες πλάκες
  • Σ+Δ Διάγνωση βλάβης απο κρούση σε σύνθετες πλάκες
  • Σ+Δ Διάγνωση βλάβης σε πανελς και πτερύγια ανεμογεννητριών με ασύρματες διατάξεις μέτρησης παραμόρφωσης.
 3. Ευφυή & Αυτοπροσαρμοζόμενα Υλικά και Κατασκευές (Smart & Adaptive Materials/Structures)
  • Σ+Δ Προγραμματισμός καταστατικών μοντέλων κραμάτων μνήμης (Shape Memory Alloys - SMA)σε πακέτο πεπερασμένων στοιχείων (ABAQUS).
  • Σ+Δ Βελτιστοποίηση σχεδιασμού τμήματος πτερυγίου ανεμογεννήτριας μεταβαλλόμενης μορφής από κράματα μνήμης σχήματος.
  • Σ+Δ Μελέτη της επίδρασης της αλλαγής σχήματος πτερυγίου ανεμογεννήτριας στα αναπτυσσόμενα αεροδυναμικά φορτία υπό συνθήκες μεταβατικής κατάστασης.
  • Σ+Δ Μελέτη της συνεισφοράς υλικών SMA στην απόσβεση κατασκευών.
   Υπολογιστική Νανομηχανική (Computational Nanomechanics)
  • Σ+Δ Μοριακή προσομοίωση φύλλων γραφενίου με χρήση κώδικα μορικής δυναμικής και πεπερασμένων στοιχείων.
  • Σ/Δ Δημιουργία γραφικού περιβάλλοντος προ-επεξεργαστή και μετα-επεξεργαστή για μοριακές προσομοιώσεις γραφενίου.
 4. Πειραματικές Μελέτες και Κατασκευές
  • Σ+Δ Ανάλυση και Σχεδιασμός Αεροβόλου Αζώτου για πειράματα κρούσης σε σύνθετα υλικά.