Παλιότερα θέματα (Διαθέσιμα σε όσους φοιτητές ενδιαφέρονται).

Στα παρακάτω θέματα μπορούν να εκπονηθούν περισσότερες από μια εργασίες. Ο συμβολισμός (Σ)/(Δ) υποδηλώνει τη δυνατότητα εκπόνησης είτε Σπουδαστικής είτε Διπλωματικής Εργασίας, ενώ το (Σ)+(Δ), υποδηλώνει τη δυνατότητα εκπόνησης ενιαίας εργασίας για Σπουδαστική & Διπλωματική.

 1. Ανάλυση Συνθέτων Κατασκευών (Composite Structures Analysis)
  • Σ+Δ Ανάλυση (Στατικής ή Δυναμικής) γραμμικής Συμπεριφοράς μεγάλων Πτερυγίων & Ρότορα Ανεμογεννητριών (10ΜW) με Πεπερασμένα Στοιχεία.
  • Σ+Δ Ανάλυση μη-γραμμικης Συμπεριφοράς μεγάλων Πτερυγίων & Ρότορα Ανεμογεννητριών (10ΜW) με Πεπερασμένα Στοιχεία.
  • Σ+Δ Ανάλυση κρούσης σε πλάκες, κελύφη από σύνθετα υλικά.
  • Σ+Δ Συμμετοχή στην ανάπτυξη ειδικών πεπερασμένων στοιχείων.
 2. Έλεγχος Δομικής Ακαιρεότητας (Structural Health Monitoring)
  • Σ+Δ Διάγνωση βλάβης σε μεταλλικά δοκίμια με και χωρίς επιθέματα επισκευής. Αναλυτικός και πειραματικός προσδιορισμός κυματικής απόκρισης με πιεζοηλεκτρικούς διεγέρτες και αισθητήρια.
  • Σ+Δ Διάγνωση βλάβης σε σύνθετες δοκούς με συνδέσμους. Αναλυτικός και πειραματικός προσδιορισμός κυματικής απόκρισης με πιεζοηλεκτρικούς διεγέρτες και αισθητήρια.
  • Σ+Δ Διάγνωση κρούσης σε σύνθετες πλάκες
  • Σ+Δ Διάγνωση βλάβης απο κρούση σε σύνθετες πλάκες
  • Σ+Δ Διάγνωση βλάβης σε πανελς και πτερύγια ανεμογεννητριών με ασύρματες διατάξεις μέτρησης παραμόρφωσης.
 3. Ευφυή & Αυτοπροσαρμοζόμενα Υλικά και Κατασκευές (Smart & Adaptive Materials/Structures)
  • Σ+Δ Προγραμματισμός καταστατικών μοντέλων κραμάτων μνήμης (Shape Memory Alloys - SMA)σε πακέτο πεπερασμένων στοιχείων (ABAQUS).
  • Σ+Δ Βελτιστοποίηση σχεδιασμού τμήματος πτερυγίου ανεμογεννήτριας μεταβαλλόμενης μορφής από κράματα μνήμης σχήματος.
  • Σ+Δ Μελέτη της επίδρασης της αλλαγής σχήματος πτερυγίου ανεμογεννήτριας στα αναπτυσσόμενα αεροδυναμικά φορτία υπό συνθήκες μεταβατικής κατάστασης.
  • Σ+Δ Μελέτη της συνεισφοράς υλικών SMA στην απόσβεση κατασκευών.
   Υπολογιστική Νανομηχανική (Computational Nanomechanics)
  • Σ+Δ Μοριακή προσομοίωση φύλλων γραφενίου με χρήση κώδικα μορικής δυναμικής και πεπερασμένων στοιχείων.
  • Σ/Δ Δημιουργία γραφικού περιβάλλοντος προ-επεξεργαστή και μετα-επεξεργαστή για μοριακές προσομοιώσεις γραφενίου.
 4. Πειραματικές Μελέτες και Κατασκευές
  • Σ+Δ Ανάλυση και Σχεδιασμός Αεροβόλου Αζώτου για πειράματα κρούσης σε σύνθετα υλικά.