• Θέμα: Ανάλυση Πακτωμένης Δοκού με Εξάεδρα Οκτάκομβα Πεπερασμένα Στοιχεία
  • Ημερομηνία Διεξαγωγής: 28/04/2017
  • Ώρα Διεξαγωγής: 17:00-19:00
  • Ημερομηνία Παράδοσης: 12/05/2017