Προγραμματισμός Η/Υ
Μεταβολή στις ημερομηνίες εργαστηρίων

Το εργαστήστήριο 4 μεταφέρεται μια εβδομάδα αργότερα (3/5/17). Αναλόγως θα προσαρμοστούν και οι ημερομηνίες των υπολοίπων.