1. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου οι φοιτητές παρακολουθούν σειρά εργαστηριακών ασκήσεων. Για κάθε άσκηση παραδίδουν αντίστοιχες αναφορές είτε ατομικά είτε σε ομάδες των δυο ατόμων. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των εργασιών υπολογίζεται κατά 20% στον τελικό βαθμό.
  2. Η τελική εξέταση διεξάγεται στο Αμφιθέατρο χωρίς χρήση υπολγιστή. Γίνεται ατομικα και έχει διάρκεια περίπου 2 ώρες. Η βαθμολογία υπολογίζεται κατά 80% στον τελικό βαθμό.
  3. Στις εξετάσεις έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν όσοι φοιτητές έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο με μια (το πολύ) απουσία.
  4. Ο βαθμός των εργαστηριακών ασκήσεων κατοχυρώνεται. Όσοι φοιτητές τα παρακολούθησαν επιτυχώς, αλλά απέτυχαν στην τελική εξέταση, δεν χρειάζεται να παρακολουθήσουν πάλι τα εργαστήρια ή να παραδώσουν ασκήσεις

Για τους φοιτητές που εγγράφηκαν πριν το 2009 δεν υπάρχει υποχρέωση παρακολούθησης του εργαστηρίου. Η βαθμολογία τους προκύπτει 100% από την τελική εξέταση. Η διευκόλυνση αυτή υπάρχει λόγω της αλλαγής διδάσκοντα και πρόκειται να καταργηθεί.